*OM SAI NAMO NAMAHA SAI BABA CHANTINGLyrics
Om Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo NamahOm sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah
Om sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah
Om sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah
Om sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah
Om sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah
Om sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah
Om sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah
Om sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah
Om sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah
Om sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah
Om sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah
Om sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah
Om sai namo namah
Shri sai namo namah
Jai jai sai namo namah
Sadguru sai namo namah

source