Suvarnamala Stuti By Adi Shankaracharya

Full Lyrics:-

Isha Girisha Naresha Paresha Mahesha Bhileshayabhooshana Bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Umaya Divyasumangala Vigrahayalingitha Vamaanga Vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Urikuru Mamaajnamanadham Durikurume Durithambho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Rishivaramanasa Hamsa Chara Chara Janana Sthithi Laya Karana Bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Anthahkarana Vishudhim Bhakthim Chathwayi Sathim Pradehi Vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Karunavarunalaya Mayi Dasa Udhasasthavochitho Na Hello Bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Jaya Kailasa Nivasa Pramatha Ganadhisha Bhoosuraarchitha Bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Janutha Kaja Kingkinu Jhanuthat Shabdhair Natasi Maha Nata Bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Dharmasthapana Daksha Trayaksha Guro Daksha Yajna Shikshaka Bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Balamaarogyam Chaayustwadguna Ruchithaam Chiram Pradehi Vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Bhagawanbharga Bhayapaha Bhutapathe Bhoothibhooshithanga Vibho
Samba Sadashiva Shambho Shankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Sarva Deva Sarvothama Sarvada Durvritha Garva Harana Vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Sathyam Jnanamanantham Brahme Thye Thallakshana Lakshitha Bho
Samba Sadashiva Shambho Shankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Haahaa Hoohoo Mukha Sura Gayaka Gita Padana Padya Vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam Could Thava Charanayugam

Shivaya Namaho Shivaya Namaha
Shivaya Namaho Namah Shivaya
Shivaya Namaho Shivaya Namaha
Shivaya Namaho Namah Shivaya

######## KEYWORDS ########
Most In style Tune Of Lord Shiva Ever
Shiva Tandava Stotram Unique Highly effective Greatest Trance
shiva suvarnama stuti
suvarnama stuti with lyrics
shiva tandava stotram
Devon Ke Dev Mahadev
Shivaratri Tune 2019 Full Tune
Sri Manjunatha Video Songs | Om Mahapraana Deepam
Lord Shiva Most Highly effective Namaskaratha Mantra
The Most Highly effective Shiva Mantra Stotram
Shiv Tandav Stotram Shiva Stotra Shankar Mahadevan
Wonderful Tune Of Lord Shiva Ever
Peaceable Aum Namah Shivaya Mantra Full

source