ભવ ૨
ગુણસેન -સિંહરાજા (પિતા)
અગ્નિશર્મા – આનંદ કુમાર (પુત્ર)

અનેક આચાર્ય ભગવંત ના હ્દયમાં ઘર કરનારું, પામર જીવોના જીવન તારનારુ, સંસાર નૈયાને ઉગારનારુ,

ગુરુદેવ શ્રીમદ્ *આચાર્ય વિજય વિજયભદ્રગુપ્ત સુરીશ્વરજી મહારાજા* લેખિત પુસ્તક

*સમરાદિત્ય મહાકથા*

હવે એક નવા સંવાદ અને સંગીત સાથે

યુ ટ્યુબ:- https://www.youtube.com/channel/UCjbJ3FpcA8t1X5Ax6AONajw

ફેસબુક :- https://www.fb.com/સમરાદિત્ય-મહાકથા_આત્મા-સાથે-સીધો-સંવાદ-108499864263813/

INSTAGRAM :-
http://www.instagram.com/Samraditya_mahakatha

MAIL :- samradityamahakatha@gmail.com

WHATSAPP :-

https://wa.me/919537995950

ORGANIZED BY :- MOTIVATIONAL PANTH

MEET ASHOK SHETH
VAIRAG SANGHAVI
HITAGNA SHAH
SAYONI SANGHAVI
SHIKHA LALAN
MOKSHA SHAH
VRAJ SANGHAVI
AAYUSHI SHAH

-: MUSIC COMPOSER :-
MANAN SHAH

SPONSORED BY:-
SHREE KEVALDAS JECHANDBHAI GANDHI FAMILY (KUTCH-VAGAD)

SPECIAL THANKS :-

MAUNANK SHAH,
RUSHABH SHAH
(Assume Once more Group)

#samraditya_mahakatha_audiobook
#samradityamahakatha
#jainsm
#jainbook
#sm_audiobook
#Team_Mp
#AudioBook
#motivational_panth
#motivationalpanth
#motivational

source