എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിനെ എത്ര സ്നേഹിക്കണം എന്നെനിക്കറിയില്ല ….

റേഡിയോ ആഞ്ചലോസ് , വിസ്ത ടീ വി എന്നിവയുടെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആണ് ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുക ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഹൃദയ സ്പര്ശിയായിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ശൃമിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ചാനെൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമോ ?
കര്ത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ
#RadioAngelos, #Morningprayer christian packages,christian worth based mostly packages,guided meditation,christian meditation,guided christian meditation,morning meditation,christian guided #meditation ,morning meditation prayer,the christian meditator,christian meditation and prayer,guided morning christian meditation,morning gratitude meditation guided,morning christian meditation,morning prayer,morning christian prayer,morning prayer meditation youtube,morning prayer meditation,

source