RAGAM: REVATHI THALAM: EKAM.
COMPOSER: SRI SWAMI DAYANANDA SARASWATHI
Bho Shambho Shiva Shambho Swayambho

Gangaadhara Shankara Karunaakara
Maamava Bhava Saagara Thaaraka

Bho Shambho Shiva Shambho Swayambho

Nirguna Parabrahma Swaroopa
Gama Gama Bhootha Prapancha Rahitha
Nija Guha Nihita Nitaanta Ananta
Aananda Adhishaya Akshayalinga

Bho Shambho Shiva Shambho Swayambho

Dhimitha Dhimitha Dhimi Dhimikita Thakathom
Thom Thom Thimikita (Tharikita) Tharikita Kitathom
Maathanga Munivara Vanditha Isha
Sarva Digambara Veshtitha Vesha
Nitya Niranjana Nithya Natesha
Isha Sabesha Sarvesha

source