Lyrics – lyrics: Aum shrim hrim klim glaum gam ganapataye vara varada sarva janamme vashamanaya svaha Ganesh Gayatri Mantra “Aum Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dheemahi Tanno Danti Prachodayat.” “Aum sri kaala svaroopaaya Vidmahe Kaalaatheethaaya Dheemahi Thanno kaala yoga shodasa ganapathi prachodayath”.

source