മനഃശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ കൂടുതൽ അറിവുകൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക:
https://www.youtube.com/channel/UChKWuWV-m3iJNFPNxP69Lqw?view_as=subscriber

source