കൃഷ്ണ മന്ത്ര | ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ മന്ത്ര | Krishna Mantra

Lyrics :

ॐ श्रीं ह्रीं क्रीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाः ॥

Om Shreem Hreem Kleem Krishnaay Govindaay Swaha ||
_________

YouTube- ൽ പ്രത്യേക ഭക്തിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിനായി ഏറ്റവും മികച്ച ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കൂ. വിശ്വാസം, മതം, ഭക്തി ഇവ വാക്കുകളല്ല, നമ്മിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു ജീവിതരീതിയാണ്. നമ്മുടേതുപോലുള്ള ഒരു ബഹു സാംസ്കാരിക രാജ്യത്ത്, ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളും അനുയായികളും നമുക്കുണ്ട്. നമ്മിൽ ഭൂരിഭാഗവും, മതമാണ് നാം അനുവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പതിവായി പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്; അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിഗാന ചാനൽ ഈ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നത്. ബജാനുകളിൽ നിന്നും ലൈവ് ആർതി വരെ, ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രേക്ഷകരെ പ്രീമിയം ഭക്തിഗാനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, പാട്ടുകൾ, ഓറിസ്, ഭജനകൾ, ചാന്ദ്സ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി സംഗീത പരിപാടികൾ കേൾക്കാനും സമർപ്പിക്കാനും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയുണ്ട്.

ഭാരതത്തിന്റെ വിശുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, ആരതി, ഭജനകൾ, ഷലോകുകൾ എന്നിവയാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഉയർത്തുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.

Welcome to most interesting locations for unique Devotional content material on YouTube. Religion, Faith, Devotion these aren’t simply phrases, they’re a lifestyle for many of us. In a multi cultural nation like ours, we have now believers and followers of various religions residing collectively in concord. To most of us, faith is what we observe or wish to observe recurrently; which is why our devotional channel caters to this very important want. Starting from Bhajans to Stay Aarti, Bhakti songs offers premium devotional content material to a large spectrum of audiences all around the world. In addition to, it additionally affords a platform to take heed to and dedicate non secular musical content material like Songs, Aartis, Bhajans, Chants, and a complete lot extra.

Uplift your soul with devotional songs, aartis, bhajans and shlokas from the holy land of India. Subscribe to our Channel.

source