ஜெய ஜனார்தனா க்ருஷ்ணா – Jaya janardhana Krishna Tamil and English Lyrics

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana

ஜெய ஜனார்த்தனா கிருஷ்ணா ராதிகா பதே
ஜன விமொசனா கிருஷ்ணா ஜென்ம மோசனா

Garuda Vahana Krishna Gopika Pathe
Nayana mohana Krishna Neeajekshana

கருடவாகனகிருஷ்ணாகோபிகாபதே
நயன மோகனா கிருஷ்ணா நீரஜீக்ஷனா

Sujana Bandhava Krishna Sundarakruthe
Madana Komala Krishna Madhava Hare

சுஜனபாந்தவா கிருஷ்ணா சுந்தராக்ருதே
மதனா கோமளா கிருஷ்ணா மாதவாஹரி

Vasumati Pathe Krishna Vasavanuja
VaraguNakara Krishna Vaishnavakruthe

வசுமதிபதே கிருஷ்ணா வாசவனுஜா
வரகுணாகரா கிருஷ்ணா வைஷ்ணவா க்ருதே

Suruchiranana Krishna Shouryavaridhe
Murahara Vibho Krishna mukthidayaka
Vimalapalaka Krishna Vallabhipathe
Kamalalochana Krishna kamyadayaka

சுருசிராணனகிருஷ்ணாஷௌர்யவாரிதி
முரஹராவிபோகிருஷ்ணாமுக்திதாயக
விமலபாலககிருஷ்ணாவல்லபிபதே
கமலலோசனகிருஷ்ணாகாம்யதாயக
ஜெயஜனார்த்தனகிருஷ்ணாராதிகாபதே

Vimalagatrane Krishna Bhaktavatsala
Charana pallavam Krishna Karuna Komalam
KuvalaikshaNa Krishna komalaakruthe
tava padambujam Krishna sharanamashraye

விமலகத்ரனேகிருஷ்ணாபக்தவத்சலா

சரணபல்லவம்கிருஷ்ணாகருணகோமளம்
குவலஈஷனகிருஷ்ணாகோமளாக்ருதே
தவபதாம்புஜம்கிருஷ்ணாஷரனமாஸ்ரையே

Bhuvana nayaka Krishna pavanakruthe
GuNagaNojwala Krishna Nalinalochana
Pranayavaridhe Krishna guNagaNakara
damasodara Krishna deena vatsala

புவனநாயககிருஷ்ணாபாவனக்ருதே
குனகநோஜ்வலகிருஷ்ணாநளினலோச்சனா
ப்ரனயவாரிதேகிருஷ்ணாகுணகனாகர
தாமசொதரகிருஷ்ணாதீனவத்சலா

Kamasundara Krishna pahi sarvada
Narakanashana Krishna Narasahayaka
Devaki sutha Krishna KaruNyambhude
Kamsanashana Krishna Dwaraksthitha

காமசுந்தராகிருஷ்ணாபாஹிசர்வத
நரகநாசனகிருஷ்ணாநரசஹாயக
தேவகிசுதாகிருஷ்ணாகாருண்யம்புதே
கம்ஸநாசனகிருஷ்ணாதுவாரகஇஸ்தித

Pavanatmaka Krishna dehi mangaLam
Tvatpadambujam Krishna Shyama komalam
Bhaktavatsala Krishna Kamyadayaka
Palisennanu Krishna Srihari namo

பாவணத்மகாகிருஷ்ணா தேஹிமங்களம்
தவபதாம்புஜம் கிருஷ்ணா ஷ்யாம கோமளம்
பக்தவத்சலா கிருஷ்ணா காம்யதாயாக
பாலி சென்னணு கிருஷ்ணா ஸ்ரீஹரிநமோ
ஜெய ஜனார்த்தன கிருஷ்ணா

Bhaktadasa naa Krishna Harasu Nee sada
Kadu ninthena Krishna Salaheya Vibho
Garuda vahan Krishna Gopika Pathe
Nayana mohana Krishna Neerajekshana

பக்ததாசன கிருஷ்ணா ஹரசுணீ சதா
காடுநிந்தெனகிருஷ்ணாசலஹியாவிபோ
கருடவாகனா கிருஷ்ணாகோபிகாபதே
நயன மோகனா கிருஷ்ணா நீர ஜீக்ஷனா

ஜெய ஜனார்த்தனா

source