*சூரிய கதிர்கள் கோல்காபூர் மகாலட்சுமியின் கமல பாதங்களை தொட்டு மெல்ல மேலை எழும்பும் காட்சி. இதை கிரணோஸ்தவம் என அழைக்கின்றனர்.*

source